สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

หน่วยงานราชการ (5)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย (อังกฤษ: Ministry of Tourism and Sports of Thailand) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
http://www.mots.go.th
กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอื่นๆ
http://www.culture.go.th
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทย (อังกฤษ: Ministry of Social Development and Human Security of Thailand) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
http://www.m-society.go.th
กระทรวงพลังงาน (อังกฤษ: Ministry of Energy of Thailand) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ
http://www.energy.go.th
กระทรวงแรงงาน (อังกฤษ : Ministry of Labour) เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงของประเทศไทย เดิมคือ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
http://www.labour.go.th
สถาบันการแพทย์ (5)
ชมรมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
http://www.thaivascular.org
ชมรมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
http://www.pidst.net
มูลนิธิโรคตับแห่งประเทศไทยตั้งโดย คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับโดยการนำของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เติม ชัย ไชยนุวัติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาโรคตับซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประชากร ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จึงได้เริ่มก่อตั้ง “ ชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย ” ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคตับแก่แพทย์และประชาชน
http://www.thailiverfoundation.org
มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2545 การ ก่อตั้งมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯเกิดขึ้นจากการร่วมมือ กันของแพทย์สาขาต่างๆเป็นกรรมการจัดการประชุมวิชาการโรคกระดูกพรุนแห่งกลุ่ม ประเทศเอเซีย ครั้งที่ 1
http://thaiosteoporosis.org
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Neurological Society of Thailand” ให้ใช้อักษรย่อว่า NST. มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน
http://www.neurothai.com
สุขภาพและอนามัย (5)
เว็บส่งเสริมสุขภาพสำหรับคนไทย
http://www.doctor.co.th
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
http://www.siamhealth.net
ข่าวและความรู้เรื่องทันตกรรม
http://www.amarin.co.th
ข่าวและความรู้เรื่องทันตกรรม
http://www.thaidental.com
โครงการรักหัวใจใส่ใจคอเลสเตอรอล
http://www.heartandcholesterol.com
ข่าวสารและสื่อทั่วไป (5)
เทเลคอมเจอร์นัล
http://www.tj.co.th
กระแสหุ้น
http://www.stockwave.in.th
เสรีรายวัน
http://www.sereenews.com
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
http://www.banmuang.co.th
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
http://www.siamrath.co.th
นิตยสารวารสาร (5)
นิตยสาร ELLE
http://www.elle.co.th
ขวัญเรือน
http://www.kwanruen.com
แม่และเด็ก
http://www.motherandchildmagazine.com
เนชั่นแนลจีโอกราฟิก
http://www.ngthai.com
ฟอร์เมน
http://www.formen.co.th
อื่นๆ (2)
รวบรวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหว บันเทิง เกาหลี kpop เพลง หนัง ดารา แฟชั่น ละคร ซีรี่ย์ นักร้อง ชาร์ตเพลง ศิลปิน มิวสิควีดีโอ วาไรตี้ จากประเทศเกาหลี อัพเดทใหม่ล่าสุดทุกวันที่นี่
http://www.kpoplover.com
ข่าวสารทั่วไป
http://www.mthai.com
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top