สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

KM แหล่งรวมความรู้สำนักโรคติดต่อทั่วไป 25 พ.ค. 2554 - 8531 ครั้ง


 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ (ภาพรวมหน่วยงาน) ปีงบประมาณ 2561  

   สรุปบทเรียน AP 1 โรคไข้เหลือง  

   สรุปบทเรียน AP 2 e-payment  

   สรุปบทเรียน AP 3 เลื่อนระดับ  


  Best Practices

  KM Forum Best Practice.pdf


 กระบวนการสืบค้นเอกสารวิชาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและโครงการวิชาการ กรมควบคุมโรค

 ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักโรคติดต่อทั่วไป

 ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ สํานักโรคติดต่อทวไป

 แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไมแน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจเกิดกบระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) สํานักโรคติดต่อทั่วไป

 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ สํานักโรคติดต่อทั่วไป


 Build Bite Burn 


 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ภาพรวมของสำนักโรคติดต่อทั่วไป

 

     ปีงบประมาณ 2558
     ปีงบประมาณ 2557

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 ความก้าวหน้าของการจัดทำบทความและข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษสำหรับเว็บไซต์ของสำนักโรคติดต่อทั่วไป 

 เขียนไปเรื่อยๆ เรื่องเล่าจากประสบการณ์การควบคุมโรค โดยนางอัญชนา ประศาสน์วิทย์

 Climate Change เรื่องน่ารู้

     เล่าสู่กันอ่าน

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2559
        เรื่อง ถอด...ต้องถอด!!! บทเรียนกระบวนการปฏิบัติงานธุรการ
        เรื่อง 'Writing for the Web'
       เรื่อง การขอใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรคผ่านระบบ National Single Window (NSW)
      บันทึกการเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เลื่อนระดับ ขยับ Proud”

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2558  เรื่อง "การเขียนรายงานการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ" 

      แบบฟอร์มกรมควบคุมโรค
     
 รายงานการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ  
           รายงานการศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
      สรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2558

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2558 (K-Cafe)

      สรุปรายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สภากาแฟ" (Knowledge Cafe หรือ K-Cafe)
      "สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สไตล์ "สภากาแฟ หรือ K-Cafe
      สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่น

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2558 

      Love our dogs stop Rabies
  
 e-bidding

ประชุมกลุ่มวิรัชภาษณ์ ครั้งที่ 1/2557


เล่าสู่กันอ่าน 
 กิ้งกือ
 แมลงหวี่
ด้วงก้นกระดก
แมลงวันบ้าน
แมลงวันแมงมุม
ยุงยักษ์
 
  
 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
บทบาทของสื่อในการสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ 1
นักประชาสัมพันธ์ 2
คู่มือกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์
หลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส Social Network
What is Public Relations?
Importance of Public Communication Campaigns and Art Activities in Social Education
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพ
Assessing Exposure
Characterizing Hazards
Characterizing Risks
Dose-Response Relationships
Epidemiclogy and Statistics
Health Impact Assessment
Health Risk Analysis
Health Risk Managenent
Identifying Hazards
Risk Communication 
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองฯ (Business Continuity Plan : BCP)
แผนประคองกิจการในภาวะวิกฤตน้ำท่วม (Business Continuity Plan in Flood Crisis)

 

  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2557
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบเสวนา
เรื่อง " Business Continuity Management " โดย นางอนงนาฏ มโนภิรมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มปฏบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เรื่อง " การจัดทำแผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการและเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร " โดย นางสาวอรทัย ทิมพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ในวันศุกรณ์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2557
 
เวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2555
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการเสวนา โดยบุคลากรได้เข้ารับการอบรม มาถ่ายทอดเทคนิค
วิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย นอกจากนี้ยังให้บุคลากรที่เคยทำ R2R จากงานประจำ มาเล่าประสบการณ์
ความสำเร็จที่ได้สามารถนำมาพัฒนางานประจำให้ดีขึ้น
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น. ตามรายละเอียดดังนี้
     -เวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
      -R2R
     -การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับการทำงาน R2R

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2555
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบสัมมนา โดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานแ
และเชี่ยวชาญเรื่อง กฎอนามัยระหว่างประเทศ ทั้งด้านนโยบาย ห้องปฏิบ้ติการ และในพื้นที่ติดชายแดน
ระหว่างประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.30 - 12.00 น
 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2555
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการเสวนา โดยบุคลากรได้ไปศึกษาดูงาน
แล้วนำเทคนิคแนวคิดต่างๆ ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น.

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2555
GCD K mart ตลาดนัดความรู้สำนักโรคติดต่อทั่วไป
วันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น. 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2555
GCD K mart ตลาดนัดความรู้สำนักโรคติดต่อทั่วไป
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น.
 
สรุปผลการจัดประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1/2554
เปิดตลาดคนรักสำนัก ต. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ร้านครัวคุณหนิง : ขนมจีนผูกโบว์ โดย นางสุภาพร การย์กวินพงศ์
ร้านน้องตุ๋มเบเกอรี่ : แพนเค้กล่องหน โดย นางอนงนาฏ มโนภิรมย์

สรุปผลการจัดประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2/2554
คอนเสิร์ตเปิดปาก ประชัน คอนเสิร์ตเปิดใจ วันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น.
: วง ZOO โดย สัตวแพทย์หญิง วิรดา วิริยกิจจาคอนเสิร์ตเปิดปาก
: วง PHER โดย นางสาวปรารถนา สุขเกษมคอนเสิร์ตเปิดใจ

 สรุปผลการจัดประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3/2554
ฝึกซ้อมการป้องกันตนเอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น.
PPE กับการป้องกันตนเอง โดย ดร. พรทิพย์ จอมพุก


สรุปผลการจัดบอร์ดวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1/2554
ประจำเดือน มีนาคม 2554
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (PMS : Performance Management System)

สรุปผลการจัดบอร์ดวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2/2554
ประจำเดือน เมษายน 2554
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG)

สรุปผลการจัดบอร์ดวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3/2554
ประจำเดือน พฤษภาคม 2554
การประเมินโครงการ (Project Evaluation)

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top