สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561

                                                       ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป

                                          เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค

                                          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                               
        **************************

 
          กรมควบคุมโรคโดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 5/2562

           
           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน  2561

           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://thaigcd.ddc.moph.go.th,
http://ddccenter.ddc.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 2590 3163 และ 0 2965 9213 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)

                                                          ประกาศ  ณ  วันที่ 22 ตุลาคม  2561 

ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา : -
วันเปิดซอง :
ร่วมสังเกตการณ์ :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659213
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top