สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ชื่อโรคติดต่ออันตราย - 6144 ครั้ง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อโรคติดต่ออันตราย

 

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นควรประกาศชื่อโรคติดต่ออันตรายไว้รวม 4 โรค ดังต่อไปนี้

  

 

ข้อ 1 

อหิวาตกโรค

ข้อ 2 

กาฬโรค

ข้อ 3 

ไข้ทรพิษ

ข้อ 4 

ไข้เหลือง


                                                            ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2524


                                                                                        ส.  พริ้งพวงแก้ว
                                                                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

[รก.2525 / 32 / 15พ / 4 มีนาคม 2525]

Credit by
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top