สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) - 4658 ครั้ง

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2523

 

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 13 (1) และ (2) และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

  

 

ข้อ  1 

การแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงท่าอากาศยาน ท่าเรือ หรือท่าขนส่งทางบก ตามมาตรา 13 (1) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะกระทำโดยยื่นรายการเกี่ยวกับพาหนะที่เข้า มาในราชอาณาจักร ตามแบบ ต.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ที่ทำการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประจำท่าอากาศยาน ท่าเรือ หรือท่าขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี ภายในเวลาที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประกาศกำหนด

 

 

กลับสู่ด้านบน>>

     

ข้อ  2 

การยื่นเอกสารต่อเจ้า พนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามมาตรา 13 (2) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรกระทำตามแบบและ วิธีการดังต่อไปนี้

 

(1)

ในกรณีที่เป็นพาหนะทางน้ำ ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่จะเข้ามาในราชอาณาจักร รายงานสุขลักษณะของพาหนะดังกล่าวทางวิทยุโทรเลข มีข้อความตามแบบ ต. 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ที่ทำการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประจำท่าเรือ

 

 

ให้เจ้าพาหนะหรือผู้ควบ คุมพาหนะตามวรรคหนึ่งยื่นใบแจ้งสุขลักษณะของพาหนะทางน้ำตามแบบ ต. 3 เอกสารรับรองการกำจัดหนูหรือเอกสารยกเว้นการกำจัดหนูตามแบบ ต. 4 และใบรับรองสุขลักษณะของคอนเทนเนอร์ ตามแบบ ต.5 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ที่ทำการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประจำท่าเรือ ก่อนที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขจะทำการตรวจพาหนะนั้น

 

(2)

ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าป่วยเป็นโรคติดต่ออันตรายเดินทางมาในพาหนะ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร ยื่นรายชื่อคนโดยสารตามแบบ ต. 6 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ที่ทำการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประจำท่าอากาศยาน ท่าเรือ ท่าขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี ทันทีที่พาหนะมาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมทั้งยื่นรายงาน ดังต่อไปนี้ด้วย

 

 

(ก) ในกรณีที่เป็นพาหนะทางอากาศ ให้ยื่นรายงานเรื่อง สุขภาพของผู้เดินทาง ตามแบบ ต. 7 ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้

 

 

(ข) ในกรณีที่เป็นพาหนะทางน้ำ ให้ยื่นรายงานเรื่อง สุขภาพของผู้เดินทาง ตามแบบ ต. 7 ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้

 

 

(ค) ในกรณีที่เป็นพาหนะทางบก ให้ยื่นรายงานเรื่อง สุขภาพของผู้เดินทาง ตามแบบ ต. 7 ค. ท้ายกฎกระทรวงนี้

 

 (3) 

ในกรณีที่ผู้เดินทางนั้น เดินทางมาจากเขตโรคติดต่ออันตรายที่ได้ระบุไว้ในรายงานระบาดวิทยาประจำ สัปดาห์ขององค์การอนามัยโลก ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรจัดการให้ผู้เดิน ทางกรอกข้อความลงในแบบคำถาม  ตามแบบต. 8 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ยื่นต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ที่ทำการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประจำท่าอากาศยาน ท่าเรือ หรือท่าขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี ทันที่ที่ผู้เดินทางมาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

     

 

 

กลับสู่ด้านบน>> 

                                                     

                                                           ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2529
                                                           

                                                                     เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

--------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 13 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 บัญญัติว่า เมื่อมีเหตุสมควร ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอำนาจให้ เจ้าของพาหนะหรือ ผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้น ๆ เข้ามาถึงท่าอากาศยาน ท่าเรือ หรือท่าขนส่งทางบก ต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและมีอำนาจให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ ที่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉะนั้น เพื่อกำหนดวิธีการแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และกำหนดแบบและวิธีการยื่นเอกสารดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก. 2530 / 62 / 4พ / 1 เมษายน 2530]

Credit by
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top