สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

คู่มือปฏิบัติงาน (กระบวนการสนับสนุน) 19 ก.ค. 2560 - 1660 ครั้ง

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 572 ครั้ง)
  2. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนบุคลากรเช้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 468 ครั้ง)
  3. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 551 ครั้ง)
  4. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 551 ครั้ง)
  5. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการส่งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 531 ครั้ง)
  6. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 719 ครั้ง)
  7. คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 448 ครั้ง)
Credit by คุณ ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top