สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

“รวมพลังด่านควบคุมโรค บูรณาการเพื่อการป้องกันประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน” Quarantine Stronger for Integrated National Health Threat Defense Mission 02 มี.ค. 2559 - 1816 ครั้ง

“รวมพลังด่านควบคุมโรค บูรณาการเพื่อการป้องกันประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน” Quarantine Stronger for Integrated National Health Threat Defense Mission วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมาหานคร

  รวมไฟล์สัมมนาวิชาการด่าน 59 วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมาหานคร

ไฟล์ดาวน์โหลด

 1. กำหนดการประชุมวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2559 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 447 ครั้ง)
 2. 1_ทิศทางและนโยบายฯ_นายแพทย์อำนวย กาจีนะ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1014 ครั้ง)
 3. 1_สัมมนาฯ กรมควบคุมโรค_พลตรีไพโรจน์ วิไลลักษณ์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1970 ครั้ง)
 4. 2_พรบโรคติดต่อ_นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 757 ครั้ง)
 5. 3_Migrant_นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 604 ครั้ง)
 6. 4_PoE toward Standard handout_แพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 931 ครั้ง)
 7. 4_QUARANTINE STRONGER_แพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 419 ครั้ง)
 8. 1_ระบบเฝ้าระวัง 506 ต่างด้าว_นางสาวกนกทิพย์ ทิพย์รัตน์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 876 ครั้ง)
 9. 2_ระบบการรายงานของตม._พ.ต.อ.ดร.พงษ์นคร นครสันติภาพ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1222 ครั้ง)
 10. 3_ระบบรายงานข้อมูลประชากรต่างด้าว_ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 680 ครั้ง)
 11. 4_การดูแลสุขภาพผู้ต้องกัก_นายวชิรพันธ์ ชัยนนถี (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1443 ครั้ง)
 12. กลุ่ม 1_1_แผนด่าน 5 ปี (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 404 ครั้ง)
 13. กลุ่ม 1_2_แนวทางการพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 1_ดร.มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 470 ครั้ง)
 14. กลุ่ม 2_1_NAVY CCAT handout_แพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 920 ครั้ง)
 15. กลุ่ม 2_2_ประสบการณ์การส่งต่อผู้เดินทางสงสัยป่วยทางเรือ3_ว่าที่นาวาเอก ชลี บัวขำ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 479 ครั้ง)
 16. กลุ่ม 3_1_นโยบายในการฝึกอบรมแพทย์_นายแพทย์นพดล ไพบูลย์สิน (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 514 ครั้ง)
 17. กลุ่ม 3_2_TM_นายแพทย์ภูโมกข์ อัมพวา (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1065 ครั้ง)
 18. กลุ่ม 3_3_TRA MED HAJ_นายอรุณ มะหนิ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1575 ครั้ง)
 19. 1_แนวทางการพัฒนาระบบรายงานสุขภาพของประชากรต่างด้าว_นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 517 ครั้ง)
 20. 2_สรป.- ด่าน_แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1159 ครั้ง)
 21. 1_vector_นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 886 ครั้ง)
 22. 2_สุขาภิบาลอาหาร_นางสาวมนจิรา ถมังรักษ์สัตว์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 869 ครั้ง)
 23. 3_ระบาดวิทยา_นายปฏิคม วิวัฒนานนท์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 4268 ครั้ง)
 24. 4_มาตรฐานความรู้และการปฏิบัติงาน ด้านกฎอนามัย_นางสาวมยุรฉัตร เบี้ยกลาง (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 906 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top