สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 27 พ.ย. 2558 - 1277 ครั้ง

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558  กลุ่มขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ณ โรงแรมทีเค. พาเลชฯ แจ้งวัฒนะ  โดยมีนายแพทย์สมบัติ  แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค  เป็นประธานเปิดงานการประชุม.

โดยวิทยากร ดร.ณัฐวัฒน์  นิปกากร ผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรม Excellence Training Institution - ETI
เอกสารประกอบการบรรยาย  ดังนี้ 


"การจัดทำยุทธศาสตร์ (แผนแม่บท)"


"การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ป้องกันควบคุมโรค"


ไฟล์ดาวน์โหลด

Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top