สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

เอกสารประกอบการประชุมโครงการขยายการให้บริการวัคซีน LAJE เขตสคร. 3, 4 และ 9 25 พ.ย. 2557 - 1083 ครั้ง

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ สายพันธุ์ SA 14-14-2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง มีทั้งสิ้นจำนวน 9 ไฟล์ ดังนี้ 
1. โครงการขยายพื้นที่ให้บริการวัคซีน LAJE ปี 2558
2. แนวทางการดำเนินงาน
3. ไฟล์นำเสนอ "ความเป็นมาของโครงการขยายพื้นที่วัคซีน LAJE" โดย พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
4. ไฟล์นำเสนอ "ความรู้เรื่องโรคไข้สมองอักเสบเจอี" โดย ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย์
5. ไฟล์นำเสนอ "แนวทางการดำเนินงาน" ประกอบด้วย
5.1 การให้บริการ
5.2 การคาดประมาณและการเบิก-จ่ายวัคซีน
5.3 การบันทึกผลการให้บริการ
6. ไฟล์นำเสนอ "ความรู้เรื่องวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์" โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
7. ไฟล์นำเสนอ "สรุปผลเยี่ยมติดตามและบันทึกอาการภายหลังได้รับวัคซีน ของโครงการนำร่องให้บริการวัคซีน LAJE 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน"

ไฟล์ดาวน์โหลด

 1. (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 451 ครั้ง)
 2. (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 8714 ครั้ง)
 3. (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 574 ครั้ง)
 4. (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 574 ครั้ง)
 5. (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 21622 ครั้ง)
 6. (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 541 ครั้ง)
 7. (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 673 ครั้ง)
 8. (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 2592 ครั้ง)
 9. (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 443 ครั้ง)
 10. (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 353 ครั้ง)
 11. (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 351 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top