สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประชุมเชิงปฏิบัติการ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 24 ธ.ค 56 (Presentation) 25 ธ.ค. 2556 - 1280 ครั้ง

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. รายการเอกสาร 24 ธ.ค.56 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 472 ครั้ง)
  2. 1_น.พ.รุ่งเรือง กิจผาติ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 667 ครั้ง)
  3. 2_น.พ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 996 ครั้ง)
  4. 3_นายประเวศ หมีดเส็น (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1232 ครั้ง)
  5. 4_นางจันทรา ชุนถนอม (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 454 ครั้ง)
  6. 5_นางประนอม หลิมสมบูรณ์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 3037 ครั้ง)
  7. 6_นายอรุณ มะหนิ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1201 ครั้ง)
  8. 7_น.พ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 2098 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top