สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

คู่มือ/แนวทาง/มาตรฐาน/หลักเกณฑ์
13 ธ.ค. 2554

คู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคอหิวาตกโรค

ปัจจุบันอหิวาตกโรคยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากสภาวะโลกร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่เชื้อก่อโรคสามารถปรับตัวให้ทนอยู่ในสิ่งแวดล้อม และแพร่ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำได้ง่าย อีกทั้งมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่แสดงอาการแต่เป็นพาหะนำโรค จึงอาจทำให้เกิดการระบาดได้อย่างกว้่างขวางได้

15 ก.ค. 2554

ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของประชาชนไทยในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

22 ส.ค. 2554

เครื่องมือและเทคนิคในการขับเคลื่อนงานเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

สำหรับบคลากรสาธารณสุข มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การป้องกัน ควบคุมโรคและการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

07 ก.ค. 2554

รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก (โรคปอดบวมในเด็ก) ปี 2251

บทคัดย่อ...โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

20 มิ.ย 2554

หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

สำหรับพื้นที่ที่ต้องกสนสร้างพื้นที่ปลอดโรคสามารถศึกษาได้

12 ก.ค. 2554

คู่มือโรคติดต่อทั่วไป

หนังสือวิชาการ คู่มือโรคติดต่อทั่วไปเล่มนี้ได้อาศัยองค์ความรู้ที่ได้แปลและเรียบเรียงจาก Control of Xommunicable Diseases in Manual เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย

08 ก.ค. 2554

คู่มือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส

โรคเลปโตสไปโรสิส (โรคไข้ฉี่หนู) เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อมิให้เกิดการระบาดลุกลามต่อไป กรมควบคุมโรคได้พยายามศึกษาหาแนวทาง และกลวิธีในการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าว

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top