สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

คู่มือ/แนวทาง/มาตรฐาน/หลักเกณฑ์
05 พ.ย. 2557

คู่มือการประเมินตนเอง : การพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก

การประเมินตนเอง เป็นกระบวนการที่จัดทำให้หน่วยงานองค์กร ได้ทราบถึงสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาของตนเองซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงหน่วยงานองค์กรให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยทั่วไปรูปแบบ จะคล้ายคลึงกับการตอบปัญหาทั่วไปเพื่อวัดสมรรถนะด้านต่างๆ โดยตอบคำถามบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏของ หน่วยงานและทำการให้คะแนนตนเองซึ่งจะทำให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของหน่วยงาน หลักการสำคัญในการประเมินตนเองเพื่อให้ได้ภาพที่สะท้อนถึงความเป็นจริง การประเมินตนเองนั้นต้องเกิดจากกระบวนการระดมความคิดของทีมหรือคณะทำงานเพื่อร่วมให้คะแนนที่เหมาะสมสำหรับสถานะภาพของหน่วยงานตนเองในปัจจุบัน สาระสำคัญของการประเมินตนเองไม่ใช่คะแนนที่เป็นร้อยละ แต่เป็นผลการประเมินที่เป็นภาพสะท้อนและทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของหน่วยงานองค์กร เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ทั้งนี้ทั้งนั้นการประเมินสมรรถนะตนเองจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบสถานะภาพในปัจจุบันของหน่วยงานองค์กร

12 ธ.ค. 2556

กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548

กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 คู่มือประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือและพรมแดนทางบก Assessment tool for core capacity requirements at designated airports, ports and ground crossings

26 ก.ย. 2555

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ท่าเรือกรุงเทพ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ประกอบด้วนเนื้อหา 8 ส่วน

25 มี.ค. 2558

แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย (ปี 2556)

เป็นแนวทางสำหรับแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมดูแลรักษาและวินิจฉัยผู้สัมผัสหรือผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า เพราะการตัดสินใจให้วัคซีนและ/หรือ อิมมูโนโกลบุลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสิ่งสำคัญ หากผู้สัมผัสโรคนี้ได้รับการดูแลรักษาไม่ถูกต้องอาจทำให้เสียชีวิตได้ พร้อมคำถาม-คำตอบที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top