สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

เอกสาร/รายงานการประชุม
24 ม.ค. 2555

รวมรายงานการประชุมการจัดทำแนวทางในการบริหารเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในภาวะปกติและเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 8 ครั้ง(ฉบับ)

วัตถุประสงค์ของการประชุมเป็นเรื่อง “แนวทางการบริหารเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในภาวะปกติและเพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” โดย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งกลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ได้เสนอ “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดหาเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในภาวะปกติและเพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” มีผลผลิตคือ - มีแนวทางแนวทางการบริหารเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในภาวะปกติและเพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข -ได้เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในภาวะปกติและเพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข มีตัวชี้วัดด้านปริมาณ คือ จำนวนแนวทางฯที่ดำเนินการสำเร็จและจำนวนเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาได้ และตัวชี้วัดด้านคุณภาพ คือ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ คือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำในกรอบที่สำนักฯ รับผิดชอบ ที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1- 12 ทั้งความเป็นผู้ร่วมงานและเครือข่าย โดยมีเอกสารประกอบการประชุมเรื่อง เกณฑ์ในการจัดหายา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร(กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเดิม)ได้ขอความร่วมมือให้กลุ่มควบคุมโรคจัดทำขึ้น เพื่อประกอบคำชี้แจงแผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของแนวทางฯ ที่จะจัดทำและมีเอกสารตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเวชภัณฑ์อีก ๒ เรื่อง ที่กลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำได้จัดทำไว้ คือ - การบริหารจัดการวัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันในงานควบคุมโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ - แนวทางการบริหารจัดการพัสดุในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top