สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

เอกสารอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 22 ธ.ค. 2559 - 2402 ครั้ง

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หลักสูตรอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม


บรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่และสมรรถนะที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

โดย  แพทย์หญิงวราลักษณ์  ตังคณะกุล  รองผู้อำนวยสำนักโรคติดต่อทั่วไป

บรรยาย เรื่อง ระบาดวิทยาเบื้องต้น และการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายในช่องทางเข้าออกประเทศ

โดย  แพทย์หญิงวราลักษณ์  ตังคณะกุล  รองผู้อำนวยสำนักโรคติดต่อทั่วไป

บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการและการเขียนโครงการ

โดย  นางสุจิตรา  อังคศรีทองกุล  ข้าราชการบำนาญ กรมควบคุมโรค

บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การตรวจคัดกรองสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยและบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำลายเชื้อและขั้นตอนการใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

โดย  นางสาวจิรสิกาญจน์  วงษ์วิเชียร  สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
        นางสาววินนะดา  คงเดชศักดา  สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

บรรยาย เรื่อง การประเมิน โดยใช้คู่มือการประเมินตนเอง: การพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก (Core Capacities Assessment Tools: CCAT)

โดย  นายพรชัย  เกิดศริ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
        นางสาวมยุรฉัตร  เบี้ยกลาง  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

บรรยาย เรื่อง ระบบการรายงานประจำเดือนของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

โดย  นางสาวศิริวลัยย์  มณีศรีเดช  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

บรรยาย เรื่อง การเฝ้าระวัง และควบคุมพาหะนำโรค ภายในช่องทางเข้าออกประเทศ

โดย  นางอัญชนา  ประศาสน์วิทย์  ข้าราชการบำนาญ กรมควบคุมโรค

บรรยาย เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ภายในช่องทางเข้าออกประเทศ

โดย  นางรวีวรรณ  สร้อยระย้า  ข้าราชการบำนาญ กรมอนามัย

บรรยาย เรื่อง กระบวนการผู้โดยสาร

บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอนเมือง

ศึกษาดูงานการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง

โดย  นายปฏิคม  วิวัฒนานนท์  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
        นายปรีชาพล  ปึ้งผลพูล  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

บรรยาย เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ภายในช่องทางเข้าออกประเทศ และการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (test kit)

โดย  นางเบ็ญจา  เทพศิริ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
        นายปรีชาพล  ปึ้งผลพูล  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

รูปกิจกรรมการอบรมอัมพวา 5-10.12.59 อัมพวา

รูปรับประกาศนียบัตรการอบรมอัมพวา 5-10.12.59 อัมพวา

วีดีทัศน์โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หลักสูตรอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
โดย กุณฑีรา แสงทอง
กลุ่มงาน กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top