สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด 19 ธ.ค. 2559 - 1683 ครั้ง

ท่านสามารถดาว์โหลดไฟล์เอกสารการประชุมที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 19 -20 ธันวาคม พ.ศ.2559
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
 ได้จากที่นี่ 

วันที่ 19 ธันวาคม 2559   

 
เวลา 09.30-10.30 น.
บรรยายเรื่อง "มอบนโยบายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี"
โดย
นายแพทย์วิชัย สติมัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค
 
 
 

 

เวลา 10.30-12.00 น.
อภิปรายเรื่อง "ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี"
โดย

นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์  พันธ์หล้า  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

นายสัตวแพทย์พรพิรุณ  ชินสอน  สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์อธิวัฒน์  ปริมศิริคุณาวุฒิ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
                                                      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

นางรัตนา  ธีระวัฒน์ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
 
วันทีี่ 20 ธันวาคม 2559


เวลา 09.00-10.30 น.
อภิปรายเรื่อง "แนวทางการติดตามประเมินความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
 
"
โดย

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ   ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค

นางรัตนา  ธีระวัฒน์ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคโดย Administrator
กลุ่มงาน กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top