สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค 27 เม.ย 2559 - 3101 ครั้ง

การก่อตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค


       องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (World Tourism Organization: UNWTO) พยากรณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2020 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจำนวน 1,600 ล้านคน และมีแนวโน้มปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะมีนักท่องเที่ยวมากถึง 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ปัจจุบันมีหลายประเทศเริ่มให้ความสำคัญและให้การส่งเสริมเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว (Traveler’s health, Travel medicine, International travel and health) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว และเนื่องจากการเดินทางระหว่างประเทศ มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและภาวะสุขภาพได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ลักษณะเฉพาะตัวของผู้เดินทาง ประเภทของการเดินทาง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฯลฯ และความเสี่ยงดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นในที่ที่มีสุขาภิบาลไม่เพียงพอ  การบริการทางการแพทย์ไม่ได้รับการพัฒนาและ ไม่มีน้ำสะอาด รวมทั้งอุบัติเหตุก็เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายที่พบมากในผู้เดินทาง และการป้องกันไม่ให้เป็นโรคติดต่อก็เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งโรคดังกล่าวนี้ล้วนเป็นโรคและภัยสุขภาพที่สามารถบริหารจัดการและป้องกันได้ ถ้ามีความรู้และเข้าใจและเตรียมตัวเป็นอย่างดี ดังนั้นการสาธารณสุขด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวจะเป็นมาตรการทางสาธารณสุขที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพ ให้กับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางระหว่างประเทศเมื่ออยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว และเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและภัยทางสาธารณสุขต่างๆ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบินระหว่างประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน

          กรมควบคุมโรค จึงได้พัฒนาต้นแบบคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel medicine Clinic ) ให้สามารถให้คำแนะนำ ตรวจ ดูแล รักษา แก่นักเดินทางท่องเที่ยว ทั้งเรื่อง การตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรอง การให้วัคซีน การเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง ขณะเดินทาง ตลอดจนให้การตรวจดูแลรักษาโรคที่อาจได้รับระหว่างการเดินทางได้อย่างคลอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


เป้าหมาย

จัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในปี 2559 จำนวน 8 แห่ง ในจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ตาก หนองคาย มุกดาหาร ยะลา สงขลา และนนทบุรี

ผลการดำเนินงาน 
           

1.จัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวสำเร็จแล้ว จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเชียงราย

2.อยู่ในระหว่างผลักดันให้จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย และจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และจะขยายให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญของประเทศต่อไป

 

พิธีเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  

ณ สถาบันบำราศนราดู เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 


พิธีเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  

ณ ศูนย์หาดใหญ์นวรัตน์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 


 

พิธีเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  

ณ ศูนย์วัณโรคที่1 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
 

พิธีเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

ณ โรงพยาบาบหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

 
พิธีเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

 

 

โดย Administrator
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top