สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ กองโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06 ธ.ค. 2562 - 7826 ครั้ง

หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ กองโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2563) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

 หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ กองโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2563)

 

 นวทางการดำเนินการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการกองโรคติดต่อทั่วไป ผ่านระบบ PMS Onlineปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม

2563)   

 

 วิธีปฏิบัติกำหนดตัวชี้วัดระดับกลุ่มและระดับบุคคลกองโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมำณ 2563

 

 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดระดับสำนักและตัวชี้วัดระดับกลุ่มของกองโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2563

 

 ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมควบคุมโรค


โดย Administrator
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :