สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารและน้ำ ของภาคีเครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี 19 ก.ค. 2560 - 4756 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารและน้ำ ของภาคีเครือข่ายและถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานในกลุ่มประชากรเสี่ยง และแรงงานต่างด้าวระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี


บรรยาย เรื่อง นโยบายการดำเนินงานด้านโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

โดย  นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  รองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป

อภิปราย เรื่อง การดำเนินงานด้านอาหารและน้ำ

โดย   ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

        นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

        นางสาวศิริวลัยย์ มณีศรีเดช  หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สำนักโรคติดต่อทั่วไป

บรรยาย เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

โดย  ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อภิปราย เรื่อง สถานการณ์โรคอหิวาตกโรคในกลุ่มประชากรต่างด้าวในประเทศไทย

โดย  ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.อรวรรณ หนูแก้ว  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป

อภิปราย เรื่อง สถานการณ์โรคอหิวาตกโรคในกลุ่มประชากรต่างด้าวในประเทศไทย

       นางมนตริยา อุ่นเทียมโสม  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

รูปกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารและน้ำฯ วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
โดย กุณฑีรา แสงทอง
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top