สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

เอกสารอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บรู๊คไซค์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง 06 มี.ค. 2560 - 13448 ครั้ง

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หลักสูตรอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 12 – 17 กุมภาาพันธ์ 2560 ณ บรู๊คไซค์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

บรรยาย เรื่อง “ระบาดวิทยาเบื้องต้น และการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายในช่องทางเข้าออกประเทศ”
โดย   แพทย์หญิงวราลักษณ์  ตังคณะกุล   รองผู้อำนวยสำนักโรคติดต่อทั่วไป

บรรยายเรื่อง "กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และ บทบาทเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ"
โดย   แพทย์หญิงวราลักษณ์  ตังคณะกุล   รองผู้อำนวยสำนักโรคติดต่อทั่วไป

บรรยาย เรื่อง “ระบบการรายงานประจำเดือนของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ”
โดย   นางสาวศิริวลัยย์  มณีศรีเดช   สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การตรวจคัดกรองสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วย
โดย   นางสาวมนจิรา  ถมังรักษ์สัตว์   สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการและการเขียนโครงการ”
โดย   ดร.อริยะ  บุญงามชัยรัตน์   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

บรรยาย เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ภายในช่องทางเข้าออกประเทศ”
โดย   นางรวีวรรณ  สร้อยระย้า   ข้าราชการบำนาญ กรมอนามัย

บรรยาย เรื่อง “การประเมิน โดยใช้คู่มือการประเมินตนเอง: การพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก (Core Capacities Assessment Tools: CCAT)”
โดย   นางสาวอัจฉรา  ทุเครือ   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

บรรยาย เรื่อง “การประเมินตรวจตรายานพาหนะ และการออกใบรับรองต่างๆ สำหรับท่าเรือ
โดย   นายอดิศักดิ์  เทียนฤทธิเดช   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

เอกสารประกอบนายอดิศักดิ์  เทียนฤทธิเดช

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

บรรยาย เรื่อง “การเฝ้าระวัง และควบคุมพาหะนำโรค ภายในช่องทางเข้าออกประเทศ”
โดย   นางอัญชนา  ประศาสน์วิทย์   ข้าราชการบำนาญ กรมควบคุมโรค

อภิปราย เรื่อง “การทำลายเชื้อและขั้นตอนการใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
โดย   นางสาววินนะดา  คงเดชศักดา   สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
และ   นางสาวจิรสิกาญจน์ วงษ์วิเชียร   สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

บรรยาย เรื่อง “การประเมินตรวจตรายานพาหนะ และการออกใบรับรองต่างๆ สำหรับพรมแดนทางบก”
โดย   นายธีร์ธวัช  ศรีเพ็ชรสัย   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

เอกสารประกอบการอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ ครั้งที่ 2 บรู๊คไซค์ 12-17.2.60 จ.ระยอง

รูปรับประกาศนียบัตรการอบรมบรู๊คไซค์ 12-17.2.60 จ.ระยอง

วีดีทัศน์โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หลักสูตรอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2

โดย กุณฑีรา แสงทอง
กลุ่มงาน กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top