สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
31 ก.ค. 2562 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี uploads/pdf/OD/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B.%E0%B9%82%E0%B8%97%20.pdf

24 มิ.ย 2562 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2562 uploads/pdf/KM_2017/Academic%202562.pdf

20 มิ.ย 2562 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

โครงการอบรมเรื่อง uploads/pdf/KM_2017/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.pdf

13 พ.ค. 2562 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป หลักสูตร “การบริหารโครงการ”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป หลักสูตร “การบริหารโครงการ” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ และอาจารย์สมสุณีย์  ดวงแข  

24 เม.ย 2562 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ()

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2562

โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขสำคัญและอาจเป็นโรคที่ถูกมองข้าม (Neglected disease) ในปัจจุบัน จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงจากจำนวน 5,439 รายในปี 2552 เหลือ 2,151 รายในปี 2558 หลังจากนั้นเริ่มเพิ่มสูงขึ้นจนปี 2561 พบผู้ป่วย 2,919 ราย เช่นเดียวกับอัตราป่วยต่อแสนประชากรพบสูงสุดในปี 2552 (8.57 ต่อแสนประชากร) และต่ำสุดในปี 2558 (3.3 ต่อแสนประชากร) และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พบอัตราป่วยตายแต่ละปีสูงเกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โรคนี้มักพบการระบาดในช่วง
ฤดูฝนหรือช่วงเกิดภาวะน้ำท่วม โดยภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ เกษตรกรที่ต้องทำงานแช่น้ำเป็นเวลานาน กลุ่มคนหาปลา หรือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้หากมีฝนตกหนักจนเกิดภาวะน้ำท่วมก็จะทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคเลปโต-
สไปโรสิสเพิ่มขึ้น

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2562 “Leptospirosis and Global Changes”  ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมธรรมริน ธนา จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านวิชาการด้านการเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันควบคุมโรค มุ่งเน้นเพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน และให้เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคต่อไป

สำหรับเครือข่ายโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส เพื่อให้เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย และการจัดการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข วิทยากร สมาชิกชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย และผู้รับผิดชอบงานโรคเลปโตสไปโรสิส
ในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ เลย สุรินทร์ มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา น่าน ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา พัทลุง กระบี่ สงขลา
 เข้าร่วมประชุม และ ส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส งานนี้รับผู้ร่วมประชุมได้เพียง 90 ท่าน (ในการพิจารณาหากมีผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกจากสมาชิกชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทยก่อน)

ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

02 ก.ค. 2561 - กลุ่มเวชศาสตร์การเดินทางและสุขภาพผู้เดินทาง (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

การพัฒนาฐานข้อมูลในคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

26 ก.ค. 2560 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ ()

ไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพิธิฮัจย์และพิธีอุมเราะห์" ระบบดูแลผู้เดินทางและท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ.โรงแรมอัม-มีรอซ กรุงเทพมหานคร

15 พ.ค. 2560 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ()

ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2560

โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นโรคที่ถูกมองข้าม (Neglected disease) เนื่องจากเป็นโรคที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นโรคประจำถิ่นของบางพื้นที่ หลายคนมีคำถามมากมายว่า ปัจจุบัน “โรคเลปโตสไปโรสิส” มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงความรู้เดิมอย่างไรบ้าง ทุกคำถามมีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญแน่นอน... ดังนั้น ชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจำปี 2560 "Stop the Outbreak of Leptospirosis : How?" ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับเครือข่ายโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส เพื่อให้เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ และการจัดการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาล บุคลากรจากห้องปฏิบัติการ นักวิชาการสาธาณณสุข ผู้รับผิดชอบงานโรคเลปโตสไปโรสิส สมาชิกชมรมเลปโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม และ ส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส งานนี้รับผู้ร่วมประชุมได้เพียง 90 ท่าน (ในการพิจารณาหากมีผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกจากสมาชิกชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทยก่อน)

30 มี.ค. 2560 - ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ()

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สายการบินดำเนินการอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558" ณ ห้องประชุม DMK 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สายการบินดำเนินการอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558" ณ ห้องประชุม DMK 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

25 ก.พ. 2560 - ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ()

“ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ. 2560

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top