สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
21 ม.ค. 2562 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

กิจกรรมเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร 7 วัน(ไป-กลับ)รุ่นที่ 61 uploads/pdf/OD/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200447.1-%E0%B8%A72.PDF

15 ม.ค. 2562 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2562 uploads/pdf/OD/OD_nim/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200402.6-%E0%B8%A710_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.PDF

15 ม.ค. 2562 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (กรมควบคุมโรค)

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Thailand KM network Forum 2019 uploads/pdf/OD/%E0%B8%AA%E0%B8%980435.2%203-%E0%B8%A72.PDF

28 ธ.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

หลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 uploads/pdf/OD/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1.PDF

28 ธ.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม 5 หลักสูตร uploads/pdf/OD/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%205%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.PDF

13 ธ.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง uploads/pdf/OD/%E0%B8%AA%E0%B8%980403.1_%E0%B8%A7192.pdf

30 ต.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

การอบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง uploads/pdf/OD/money%20goverment.pdf

06 ก.พ. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

รายงานการศึกษาดูงานของแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 uploads/pdf/OD/OD_nim/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf

25 ม.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ()

ทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

21 พ.ย. 2560 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ()

ขอเชิญชวนร่วมโครงการจิตอาสา uploads/pdf/%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B8%B2.pdf

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top