สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
20 มี.ค. 2556 - ()

ใบสมัครใช้โปรแกรม ร.36 uploads/pdf/Zoo_R36/R36_Form_New.doc

แบบฟอร์มสมัครใช้งานโปรแกรม ร.36 สำหรับเจ้าหน้าที่สถานบริการสาธารณสุข สสจ. และ สคร.

26 ก.พ. 2556 - ()

หน้าหลักของกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 2556

หน้าหลักของกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 2556

04 พ.ค. 2555 - ()

ดูงานการจัดการส่งกำลังบำรุงของศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 25 เมษายน 2555 ดูงานการจัดการส่งกำลังบำรุงของศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด

04 พ.ค. 2555 - ()

ดูงานการจัดการส่งกำลังบำรุงของกาชาด

วันที่ 24 เมษายน 2555ดูงานการจัดการส่งกำลังบำรุงของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

03 เม.ย 2555 - ()

การประชุมศึกษาดูงานเรื่องการส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Logistics Management

ประชุมศึกษาดูงานเรื่องการส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Logistics Managementในระหว่างวันที่ 24–25เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5ชั้น5กรมควบคุมโรค สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งผู้เข้าประชุมเป็นบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยงาน จำนวน 25 คน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ – ๑๒ สำนักวิชาการส่วนกลางและสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

02 มี.ค. 2555 - ()

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์กรณีภัยพิบัติ uploads/pdf/pharmar/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1...doc

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์กรณีภัยพิบัติวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรคบรรยาย เรื่อง มุมมองและความคาดหวังของงานส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์ เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ หัวหน้าหลักสูตรร่วม BBA in Logistics ManagementInternational Program) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบรรยาย เรื่อง ระบบการส่งกำลังบำรุงในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการการดำเนินองค์กรอย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤติ(Business Continuity Management)ผู้รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุงของกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางอภิปราย เรื่อง บทเรียนการส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์ ในมหาอุทกภัย ปี 2554 ของหน่วยงานในส่วนกลางผู้รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุงของกระทรวงสาธารณสุขระดับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอภิปราย เรื่อง อุปสรรคและความท้าทายของการส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์ ในมหาอุทกภัย ปี 2554ของหน่วยงานระดับเขต กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรที่ดำเนินงานด้านส่งกำลังบำรุงในภาวะฉุกเฉินจาก1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 12 แห่ง3. สำนักส่วนกลางของกรมควบคุมโรค ได้แก่ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สถาบันบำราศนาดูร สถาบันราชประชาสมาสัย เป็นต้น4. สำนักโรคติดต่อทั่วไป (เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้อง)ผลที่คาดว่าจะได้รับ1. กรมควบคุมโรค มีแนวทางการพัฒนาแผนรับมือเพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และแผนประคองกิจการที่สามารถนำไปดำเนินการได้ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ2. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานหน่วยงานที่จัด: กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สำนักโรคติดต่อทั่วไป

16 พ.ย. 2554 - ()

คู่มือการป้องกันและควบคุม "โรคฉี่หนู" สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน uploads/pdf/pat_3/Lepto54_Flood_HandBook.pdf

ความรู้เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรสิส หรือ ฉี่หนู สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ที่สนใจว่าโรคนี้มี สาเหตุ อาการ การป้องกันตนเอง กาจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชน ต้องทำอย่างไร

08 พ.ย. 2554 - ()

หนังสือนำส่งแนวทางการใช้ยา doxycycline uploads/pdf/pat_3/Lepto_Doxy_Letter54.pdf

หนังสือนำส่งแนวทางการใช้ยา doxycycline

17 ต.ค. 2554 - ()

คำแนะนำ : ไข้หวัด uploads/pdf/Flood_54/CommonCold.pdf

การดูแลตนเองเบื้องต้น : ควรใช้ผ้าปิดปาก/จมูกเวลาไอจาม ใช้ผ้าเช็ดหน้า /กระดาษนุ่มสะอาด เช็ดน้ำมูก และไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงๆ เพราะอาจทำให้เกิดหูอักเสบได้

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top