สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD


more
โรคหัด
29 ก.พ. 2559

โรคหัด uploads/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%20260259.pdf

เห็ดพิษ
21 พ.ค. 2558

เห็ดพิษ uploads/pdf/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%20210558.pdfmore
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป หลักสูตร “การบริหารโครงการ”
13 พ.ค. 2562

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป หลักสูตร “การบริหารโครงการ”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป หลักสูตร “การบริหารโครงการ” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ และอาจารย์สมสุณีย์  ดวงแข  

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2562
24 เม.ย 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2562

โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขสำคัญและอาจเป็นโรคที่ถูกมองข้าม (Neglected disease) ในปัจจุบัน จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงจากจำนวน 5,439 รายในปี 2552 เหลือ 2,151 รายในปี 2558 หลังจากนั้นเริ่มเพิ่มสูงขึ้นจนปี 2561 พบผู้ป่วย 2,919 ราย เช่นเดียวกับอัตราป่วยต่อแสนประชากรพบสูงสุดในปี 2552 (8.57 ต่อแสนประชากร) และต่ำสุดในปี 2558 (3.3 ต่อแสนประชากร) และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พบอัตราป่วยตายแต่ละปีสูงเกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โรคนี้มักพบการระบาดในช่วง
ฤดูฝนหรือช่วงเกิดภาวะน้ำท่วม โดยภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ เกษตรกรที่ต้องทำงานแช่น้ำเป็นเวลานาน กลุ่มคนหาปลา หรือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้หากมีฝนตกหนักจนเกิดภาวะน้ำท่วมก็จะทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคเลปโต-
สไปโรสิสเพิ่มขึ้น

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2562 “Leptospirosis and Global Changes”  ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมธรรมริน ธนา จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านวิชาการด้านการเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันควบคุมโรค มุ่งเน้นเพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน และให้เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคต่อไป

สำหรับเครือข่ายโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส เพื่อให้เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย และการจัดการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข วิทยากร สมาชิกชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย และผู้รับผิดชอบงานโรคเลปโตสไปโรสิส
ในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ เลย สุรินทร์ มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา น่าน ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา พัทลุง กระบี่ สงขลา
 เข้าร่วมประชุม และ ส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส งานนี้รับผู้ร่วมประชุมได้เพียง 90 ท่าน (ในการพิจารณาหากมีผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกจากสมาชิกชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทยก่อน)

ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

ไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ
26 ก.ค. 2560

ไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพิธิฮัจย์และพิธีอุมเราะห์" ระบบดูแลผู้เดินทางและท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ.โรงแรมอัม-มีรอซ กรุงเทพมหานคร

ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2560
15 พ.ค. 2560

ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2560

โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นโรคที่ถูกมองข้าม (Neglected disease) เนื่องจากเป็นโรคที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นโรคประจำถิ่นของบางพื้นที่ หลายคนมีคำถามมากมายว่า ปัจจุบัน “โรคเลปโตสไปโรสิส” มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงความรู้เดิมอย่างไรบ้าง ทุกคำถามมีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญแน่นอน... ดังนั้น ชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจำปี 2560 "Stop the Outbreak of Leptospirosis : How?" ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับเครือข่ายโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส เพื่อให้เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ และการจัดการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาล บุคลากรจากห้องปฏิบัติการ นักวิชาการสาธาณณสุข ผู้รับผิดชอบงานโรคเลปโตสไปโรสิส สมาชิกชมรมเลปโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม และ ส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส งานนี้รับผู้ร่วมประชุมได้เพียง 90 ท่าน (ในการพิจารณาหากมีผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกจากสมาชิกชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทยก่อน)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
30 มี.ค. 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สายการบินดำเนินการอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558" ณ ห้องประชุม DMK 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สายการบินดำเนินการอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558" ณ ห้องประชุม DMK 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

“ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560
25 ก.พ. 2560

“ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ. 2560

สไลด์และเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560
29 ธ.ค. 2559

สไลด์และเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560

การประชุมจัดที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต มี 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 และ รุ่นที่ 2 จัดวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด
19 ธ.ค. 2559

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด

วันที่ 19 -20 ธันวาคม พ.ศ.2559 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด โดยมี นายแพทย์วิชัย สติมัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานครmore
ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก
08 เม.ย 2554

ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก uploads/pdf/boxs.pdf

ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
08 เม.ย 2554

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค uploads/pdf/parke/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf

ทางศูนย์เด็กเล็กได้รับทราบรายละเอียดของการดำเนินงานตามโครงการฯ แล้ว และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ ดังนี้

โปสเตอร์ 10 มาตรการสู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
24 มี.ค. 2554

โปสเตอร์ 10 มาตรการสู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค uploads/pdf/pat_4/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C1...pdf

โปสเตอร์ 10 มาตรการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคmore
ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)
04 ก.พ. 2556

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554
18 ต.ค. 2554

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554 รอบที่ 1 : วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2554 รอบที่ 2 : วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเป้าหมายเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยง

โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าปี 2554
12 พ.ค. 2554

โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าปี 2554

เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคนี้แล้วอันตรายทุกรายไม่มีทางรักษาได้ แต่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนภายหลังจากถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน หรือเลียผิวหนังที่มีแผลหรือรอยถลก

โครงการศึกษาต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค(หนู)กระทรวงสาธารณสุข
17 ธ.ค. 2553

โครงการศึกษาต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค(หนู)กระทรวงสาธารณสุข uploads/pdf/zoo_model.pdf

การศึกษาต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค (หนู) กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค (หนู) และอุบัติการณ์เชื้อโรคในหนู ภายในกระทรวงสาธารณสุข

โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ ปี 2551
09 ธ.ค. 2553

โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ ปี 2551

ราย ชื่อคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำ : อาจารย์ น.พ.สุชาติ เจตนเสน อาจารย์ น.พ.ธวัช จายนียโยธิน ศ.เกียรติคุณ.วันดี วราวิทย์ พญ.สุภา หริกุล รศ.น.พ.วินัย วนานุกูล พญ.นิยะดา วิทยาศัยmore
ข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
02 ก.ย. 2562

ข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 uploads/pdf/EID/Ebola%20MERS%20AL%20300862.pdf

ดูเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่นี่more


more
ประกาศ  รับโอน / รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
31 ส.ค. 2561

ประกาศ รับโอน / รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ uploads/pdf/admin%20mon/180831164821.pdf

                    ด้วยสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  มีตำแหน่งว่าง  จำนวน  2  ตำแหน่ง  และมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ดังนี้

                    1.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 3177    ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

                    2.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 2101    ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศmore


more


more
ประกาศ  รับโอน / รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
31 ส.ค. 2561

ประกาศ รับโอน / รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ uploads/pdf/admin%20mon/180831164821.pdf

                    ด้วยสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  มีตำแหน่งว่าง  จำนวน  2  ตำแหน่ง  และมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ดังนี้

                    1.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 3177    ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

                    2.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 2101    ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศmore


more
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top