สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

สำนักโรคติดต่อทั่วไป เอกสารประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานด้านพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร กองโรคติดต่อทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศกองโรคติดทั่วไปได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการออกใบรับรองแหล่งผลิต แหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (www.pinkforms.com) แบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น PDF Format แทนใบรับรองฯ ในรูปแบบเอกสาร เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการยื่นขอใบรับรองฯ ของผู้ป
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กองโรคติดต่อทั่วไป
สำนักโรคติดต่อทั่วไป คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ uploads/pdf/KM_2017/Proud%20to%20be.pdf
สำนักโรคติดต่อทั่วไป การบริหารผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน uploads/pdf/OD/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20PMS%20Online.pdf
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักโรคติดต่อทั่วไป uploads/pdf/moph.pdf
สำนักโรคติดต่อทั่วไป uploads/pdf/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
สำนักโรคติดต่อทั่วไป ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence Strategy)
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป หลักสูตร “การบริหารโครงการ”
13 พ.ค. 2562

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป หลักสูตร “การบริหารโครงการ”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป หลักสูตร “การบริหารโครงการ” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ และอาจารย์สมสุณีย์  ดวงแข  

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2562
24 เม.ย 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2562

โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขสำคัญและอาจเป็นโรคที่ถูกมองข้าม (Neglected disease) ในปัจจุบัน จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงจากจำนวน 5,439 รายในปี 2552 เหลือ 2,151 รายในปี 2558 หลังจากนั้นเริ่มเพิ่มสูงขึ้นจนปี 2561 พบผู้ป่วย 2,919 ราย เช่นเดียวกับอัตราป่วยต่อแสนประชากรพบสูงสุดในปี 2552 (8.57 ต่อแสนประชากร) และต่ำสุดในปี 2558 (3.3 ต่อแสนประชากร) และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พบอัตราป่วยตายแต่ละปีสูงเกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โรคนี้มักพบการระบาดในช่วง
ฤดูฝนหรือช่วงเกิดภาวะน้ำท่วม โดยภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ เกษตรกรที่ต้องทำงานแช่น้ำเป็นเวลานาน กลุ่มคนหาปลา หรือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้หากมีฝนตกหนักจนเกิดภาวะน้ำท่วมก็จะทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคเลปโต-
สไปโรสิสเพิ่มขึ้น

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2562 “Leptospirosis and Global Changes”  ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมธรรมริน ธนา จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านวิชาการด้านการเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันควบคุมโรค มุ่งเน้นเพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน และให้เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคต่อไป

สำหรับเครือข่ายโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส เพื่อให้เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย และการจัดการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข วิทยากร สมาชิกชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย และผู้รับผิดชอบงานโรคเลปโตสไปโรสิส
ในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ เลย สุรินทร์ มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา น่าน ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา พัทลุง กระบี่ สงขลา
 เข้าร่วมประชุม และ ส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส งานนี้รับผู้ร่วมประชุมได้เพียง 90 ท่าน (ในการพิจารณาหากมีผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกจากสมาชิกชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทยก่อน)

ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)
04 ก.พ. 2556

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

2018-10-17 06:45:08 วิดีโอคลิป

ชมรมสุขภาพ

more
 • โปรแกรมผู้สัมผัสพิษสุนัขบ้า
 • Lepto
 • เว็บบล็อก weblog
 • เว็บบอร์ด
 • ระบบสนทนาออนไลน์
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554
 • ทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมควบคุมโรค
 • facebook
 • twitter

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top