สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

more
แนะนำ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์     กรมควบคุมโรค และสื่อสารถ่ายทอด ผลักดันให้หน่วยงานเกิดการปฏิบัติ
  • วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
  • จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมหน่วยงาน
  • ดำเนินการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานสากลเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  • พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค
  • พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการบริหาร เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้โปร่งใส  ตรวจสอบได้
  • พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สมาชิก กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร


more
กันยายน 2023
อาพฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526
27
282930
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top