สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

more
แนะนำ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
  • กำหนดและพัฒนามาตรฐานงาน และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและอื่นๆ
  • เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
  • พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
  • ประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมเสนอยุทธศาสตร์ มาตรการในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สมาชิก กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน


24 เม.ย 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2562

โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขสำคัญและอาจเป็นโรคที่ถูกมองข้าม (Neglected disease) ในปัจจุบัน จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงจากจำนวน 5,439 รายในปี 2552 เหลือ 2,151 รายในปี 2558 หลังจากนั้นเริ่มเพิ่มสูงขึ้นจนปี 2561 พบผู้ป่วย 2,919 ราย เช่นเดียวกับอัตราป่วยต่อแสนประชากรพบสูงสุดในปี 2552 (8.57 ต่อแสนประชากร) และต่ำสุดในปี 2558 (3.3 ต่อแสนประชากร) และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พบอัตราป่วยตายแต่ละปีสูงเกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โรคนี้มักพบการระบาดในช่วง
ฤดูฝนหรือช่วงเกิดภาวะน้ำท่วม โดยภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ เกษตรกรที่ต้องทำงานแช่น้ำเป็นเวลานาน กลุ่มคนหาปลา หรือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้หากมีฝนตกหนักจนเกิดภาวะน้ำท่วมก็จะทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคเลปโต-
สไปโรสิสเพิ่มขึ้น

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2562 “Leptospirosis and Global Changes”  ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมธรรมริน ธนา จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านวิชาการด้านการเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันควบคุมโรค มุ่งเน้นเพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน และให้เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคต่อไป

สำหรับเครือข่ายโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส เพื่อให้เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย และการจัดการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข วิทยากร สมาชิกชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย และผู้รับผิดชอบงานโรคเลปโตสไปโรสิส
ในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ เลย สุรินทร์ มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา น่าน ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา พัทลุง กระบี่ สงขลา
 เข้าร่วมประชุม และ ส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส งานนี้รับผู้ร่วมประชุมได้เพียง 90 ท่าน (ในการพิจารณาหากมีผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกจากสมาชิกชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทยก่อน)

ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

15 พ.ค. 2560

ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2560

โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นโรคที่ถูกมองข้าม (Neglected disease) เนื่องจากเป็นโรคที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นโรคประจำถิ่นของบางพื้นที่ หลายคนมีคำถามมากมายว่า ปัจจุบัน “โรคเลปโตสไปโรสิส” มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงความรู้เดิมอย่างไรบ้าง ทุกคำถามมีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญแน่นอน... ดังนั้น ชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจำปี 2560 "Stop the Outbreak of Leptospirosis : How?" ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับเครือข่ายโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส เพื่อให้เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ และการจัดการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาล บุคลากรจากห้องปฏิบัติการ นักวิชาการสาธาณณสุข ผู้รับผิดชอบงานโรคเลปโตสไปโรสิส สมาชิกชมรมเลปโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม และ ส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส งานนี้รับผู้ร่วมประชุมได้เพียง 90 ท่าน (ในการพิจารณาหากมีผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกจากสมาชิกชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทยก่อน)

19 ธ.ค. 2559

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด

วันที่ 19 -20 ธันวาคม พ.ศ.2559 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด โดยมี นายแพทย์วิชัย สติมัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

more
more
กันยายน 2023
อาพฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526
27
282930
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top