สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

more
แนะนำ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 (Quarantine,Don Mueang Airport)
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่  ท่าอากาศยานดอนเมือง 222 ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน เขตสนามบิน กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อ: 02-5354211  fax : 02-5354247
office : 02-5354251-2
e-mail :
quarantine_dmk@hotmail.com
f
acebook : www.facebook.com/donmueangquarantine

ภารกิจหลัก

1. การเฝ้าระวังโรค
  ในผู้เดินทางระหว่างประเทศที่เดินทางมาจากเขตติดโรค  (ในปัจจุบันอาจเป็นผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่ได้รับผลกระทบ)  โรคไข้เหลืองและผู้เดินทางทั่วไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  (โรคต้องห้ามเข้าประเทศ) เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่อาจแพร่ระบาดระหว่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย

2. งานสุขาภิบาล  แบ่งออกเป็น  3  งาน คือ

  1. งานสุขาภิบาลทั่วไป  ตรวจตราความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร  บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานดอนเมือง  เฝ้าระวังพาหะนำโรค เช่น  กาฬโรค  ในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง
  2. งานสุขาภิบาลยานพาหนะ ตรวจตราความสะอาด ร่องรอยแมลงพาหะนำโรค โดยเฉพาะยุงลาย  แมลงวัน  แมลงสาบและหนู  ตรวจคลอรีนอิสระตกค้างในน้ำดื่ม  น้ำใช้บนยานพาหนะถายในท่าอากาศยานดอนเมือง  
  3. งานสุขาภิบาลอาหาร  ตรวจตราความสะอาดของร้านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ของร้านอาหารในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง

         เพื่อให้เกิดมาตรฐานงานสุขาภิบาลในทุกๆด้าน และผู้มารับบริการมีความปลอดภัยทางสุขภาพสูงสุด รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน

3. งานบริการทางการแพทย์
  ให้บริการปฐมพยาบาลและบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

4. สุขศึกษาประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อระหว่างประเทศแก่ผู้เดินทางไปต่างประเทศ  ให้คำปรึกษาหรือแนะนำทางด้านวิชาการแก่ผู้เดินทาง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันโรคภายในท่าอากาศยานดอนเมือง

5. การเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  (Public  Health  of  International  Concern :  PHEIC) เพื่อวางแผน ควบคุม ป้องกันภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) ที่อาจเกิดขึ้น

6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค

--------------------------------------------------

รายงานข้อมูลคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ กรณีไข้เหลือง (T.8 Form)การเฝ้าระวังผู้เดินทางที่สงสัยป่วยด้วยโรคติดต่อ 


สุขาภิบาลอาหาร
สุขาภิบาลทั่วไปภายในท่าอากาศยานสุขาภิบาลยานพาหนะและลานจอด

แมลงและพาหะนำโรค----------------------------------------------------
บุคลากร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง


30 มี.ค. 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สายการบินดำเนินการอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558" ณ ห้องประชุม DMK 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สายการบินดำเนินการอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558" ณ ห้องประชุม DMK 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

20 มี.ค. 2560

สถานการณ์ไข้เหลืองในประเทศบราซิล 1ธ.ค 2559-22 ก.พ.2560

สถานการณ์โรคไข้เหลืองในคนของประเทศบลาซิลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559-22 กุมภาพันธ์ 2560

25 ก.พ. 2560

“ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ. 2560

08 ก.ค. 2559

ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไข้ซิกกา ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2559 จัดโดยท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไข้ซิกกา ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2559 จัดโดยท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

more
more
กันยายน 2023
อาพฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425
26
27282930
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top