สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

1. กลุ่มบริหารทั่วไป

Phone 0 2590 3162 Fax 0 2965 9013

2. กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

รับผิดชอบดูแลโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และโรคหนอนพยาธิ

Phone 0-2590-3180 Fax 0-2591-8436 Email cd.food.water@gmail.com

3. กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

รับผิดชอบดูแลโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก

Website http://www.epithailand.com/

4. กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

รับผิดชอบดูแลโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

Phone 0 2590 3177-8 Fax 0 2965 9484 Email zoo_cdc@yahoo.com

5. กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

รับผิดชอบดูแลโรคติดต่อระหว่างประเทศ

6. กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

สนับสนุนให้เกิดภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคหนอนพยาธิ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคติดต่อระหว่างประเทศ

7. กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

จัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค และสื่อสารถ่ายทอด ผลักดันให้หน่วยงานเกิดการปฏิบัติ วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน

8. กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์/โลจิสติกส์

Phone 0 2590 3365 , 0 2590 3222 Fax 0 2591 7716 Website http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/groups/view/8

10. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ

การเฝ้าระวังโรค ในผู้เดินทางระหว่างประเทศที่เดินทางมาจากเขตติดโรค (ในปัจจุบัน อาจเป็นผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่ได้รับผลกระทบ) โรคไข้เหลืองและผู้เดินทางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (โรคต้องห้ามเข้าประเทศ)

11. กลุ่มขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558​

Phone 02-5903170 Fax 02-5918429 Email cda2015gcd@gmail.com

12. ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานโครงการกับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จัดการประสานงาน เพื่อกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติงานหลักประจำปีของโครงการ และแผนระยะยาวตามความจำเป็น

13. ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

14. ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู

15. กลุ่มโครงการตามพระราชดำริฯ โรคหนอนพยาธิ

16. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Phone 02-5354211 Fax 02-5354247 Email quarantine_dmk@hotmail.com

17. กลุ่มศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

20. กลุ่มเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

22. กลุ่มภารกิจควบคุมโรคติดต่อ

23. กลุ่มโรคจากการเดินทางและประชากรเคลื่อนย้าย (DGMQ)

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top