สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

 • คู่มือ/แนวทาง/มาตรฐาน/หลักเกณฑ์ (5)

  แนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์สายพันธุ์ SA 14-14-2 ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 2, 5 และ 6

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 84 ครั้ง

  คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area)

  กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง ร่วมมือกันที่จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป ดังนั้นกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รวมถึงการประเมินจัดระดับความเสี่ยงของพื้นที่และประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 88 ครั้ง

  คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข

  ประชาชน คือ บุคคลที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ความรู้กับประชาชนในการเลือก เลี้ยง และปฏิบัติตัวกับสุนัชอย่างถูกต้อง

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 99 ครั้ง

  ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2556

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 123 ครั้ง

  หน้าหลักของกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 2556

  https://sites.google.com/site/fwd2012plus/

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 179 ครั้ง
 • ผลการวิจัย/ผลการสำรวจ/ผลการประเมิน (0)
 • องค์ความรู้ (2)

  โครงสร้างองค์กรด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 203 ครั้ง

  ประวัติอหิวาตกโรค อ.นพ.ประเมิน

  ประวัติอหิวาตกโรค อ.นพ.ประเมิน >> pdf (10.7MB)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 217 ครั้ง
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top