แบบฟอร์ม


แบบสรุปผลการประเมิน_พนักงานสาธารณสุขฟอร์มเปล่า ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 25xx - 31 มีนาคม 25xx) แบบสรุปผลการประเมิน_พนักงานสาธารณสุขฟอร์มเปล่า ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 25xx - 30 กันยายน 25xx) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล_ลูกจ้างประจำ  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ   

แบบฟอร์ม

แจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

สำนักโรคติดต่อทั่วไป 


แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่


คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่

ใบรับรองแพทย์

คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

คำขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

สำเนารายการบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แบบหนังสือลาออกจากพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ

แบบฟอร์มทำบัตรเข้ากรมใหม่

แบบใบลาป่วย

แบบใบลาพักผ่อน

แบบฟอร์มการสมัครใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

แบบฟอร์มใบลืมสแกนลายนิ้วมือเข้า ออกการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มลาอุปสมบท

ใบสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ


  ตัวอย่างแบบสรุปผลการประเมินพนักงานกระทรวง สธ.

  หลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลเพื่อเพิ่มค่าจ้าง  และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข


แบบฟอร์มงานพัสดุและยานพาหนะ

  แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกกระดาษโรเนียว

  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกวัสดุสำนักงาน


ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน