ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเกมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมเก็บและตรวจสอบการติดเชื้อตัวอ่อนฯของพยาธิใบไม้ในปลาน้ำจืดเกล็ดขาวด้วยวิธี Crushing


ประกาศ ณ วันที่ 19 เม.ย 2562

                                                            รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                                                              ร่างประกาศกรมควมคุมโรค                                                       
     เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมเก็บและตรวจสอบการติดเชื้อตัวอ่อนฯ

                                       ของพยาธิใบไม้ในปลาน้ำจืดเกล็ดขาวด้วยวิธี Crushing 

                                              ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                    .................................................. 

                    สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาจ้างเกมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมเก็บและ

ตรวจสอบการติดเชื้อตัวอ่อนฯของพยาธิใบไม้ในปลาน้ำจืดเกล็ดขาวด้วยวิธี Crushing 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 

                    
                    จึงเรียนเชิญผู้ที่สนใจดูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่วมเสนอแนะหรือคำวิจารณ์เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยส่งมาที่ สำนักโรคติดต่อทั่วไป  เลขที่ 88/21 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี   11000  หรือทางเว็บไซต์   http ://thaigcd.ddc.moph.go.th  
ตั้งแต่วันที่ 19 - 24 เมษายน 2562  หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-5903163 หรือ 
โทรสาร 02-9659213 

                                                   ประกาศ ณ วันที่  19  เมษายน  2562


ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา

วันเปิดซอง :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659213

แบบฟอร์มเสนอแนะวิจารณ์ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน