คู่มือ/แนวทาง/มาตรฐาน/หลักเกณฑ์

13 ธ.ค. 2554 - แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคอหิวาตกโรค

13 ธ.ค. 2554 - คู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคอหิวาตกโรค

ปัจจุบันอหิวาตกโรคยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากสภาวะโลกร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่เชื้อก่อโรคสามารถปรับตัวให้ทนอยู่ในสิ่งแวดล้อม และแพร่ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำได้ง่าย อีกทั้งมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่แสดงอาการแต่เป็นพาหะนำโรค จึงอาจทำให้เกิดการระบาดได้อย่างกว้่างขวางได้

-

28 ก.ย. 2554 - ด่านควบคุมระหว่างประเทศ(ท่าเรือ)และแนวทางการบริหารจัดการเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในภาวะปกติ

15 ก.ค. 2554 - ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของประชาชนไทยในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

15 ก.ค. 2554 - หนังสือการ์ตูนมหันตภัยร้ายปอดบวม

22 ส.ค. 2554 - เครื่องมือและเทคนิคในการขับเคลื่อนงานเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

สำหรับบคลากรสาธารณสุข มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การป้องกัน ควบคุมโรคและการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

07 ก.ค. 2554 - รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก (โรคปอดบวมในเด็ก) ปี 2251

บทคัดย่อ...โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

20 มิ.ย 2554 - แนวทางการดำเนินงานโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ.2552

20 มิ.ย 2554 - คาดการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในประเทศไทย 2554

20 มิ.ย 2554 - คู่มือการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

20 มิ.ย 2554 - คู่มือการประเมินงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดกรมควบคุมโรคปี 2553

20 มิ.ย 2554 - คู่มือนิเทศงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

20 มิ.ย 2554 - แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

20 มิ.ย 2554 - แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ. 2553

20 มิ.ย 2554 - หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

สำหรับพื้นที่ที่ต้องกสนสร้างพื้นที่ปลอดโรคสามารถศึกษาได้

20 มิ.ย 2554 - คู่มือการป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ

12 ก.ค. 2554 - คู่มือโรคติดต่อทั่วไป

หนังสือวิชาการ คู่มือโรคติดต่อทั่วไปเล่มนี้ได้อาศัยองค์ความรู้ที่ได้แปลและเรียบเรียงจาก Control of Xommunicable Diseases in Manual เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย

08 ก.ค. 2554 - คู่มือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส

โรคเลปโตสไปโรสิส (โรคไข้ฉี่หนู) เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อมิให้เกิดการระบาดลุกลามต่อไป กรมควบคุมโรคได้พยายามศึกษาหาแนวทาง และกลวิธีในการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าว

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน