คู่มือ/แนวทาง/มาตรฐาน/หลักเกณฑ์

05 พ.ย. 2557 - คู่มือการประเมินตนเอง : การพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก

การประเมินตนเอง เป็นกระบวนการที่จัดทำให้หน่วยงานองค์กร ได้ทราบถึงสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาของตนเองซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงหน่วยงานองค์กรให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยทั่วไปรูปแบบ จะคล้ายคลึงกับการตอบปัญหาทั่วไปเพื่อวัดสมรรถนะด้านต่างๆ โดยตอบคำถามบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏของ หน่วยงานและทำการให้คะแนนตนเองซึ่งจะทำให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของหน่วยงาน หลักการสำคัญในการประเมินตนเองเพื่อให้ได้ภาพที่สะท้อนถึงความเป็นจริง การประเมินตนเองนั้นต้องเกิดจากกระบวนการระดมความคิดของทีมหรือคณะทำงานเพื่อร่วมให้คะแนนที่เหมาะสมสำหรับสถานะภาพของหน่วยงานตนเองในปัจจุบัน สาระสำคัญของการประเมินตนเองไม่ใช่คะแนนที่เป็นร้อยละ แต่เป็นผลการประเมินที่เป็นภาพสะท้อนและทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของหน่วยงานองค์กร เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ทั้งนี้ทั้งนั้นการประเมินสมรรถนะตนเองจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบสถานะภาพในปัจจุบันของหน่วยงานองค์กร

02 มิ.ย 2557 - คู่มือปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

04 ก.พ. 2557 - มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ฉบับที่ใช้ประเมินปีงบประมาณปี 2557

03 ก.พ. 2557 - ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2556

12 ธ.ค. 2556 - กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548

กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 คู่มือประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือและพรมแดนทางบก Assessment tool for core capacity requirements at designated airports, ports and ground crossings

13 พ.ย. 2556 - แนวทางการสุ่มสำรวจเพื่อเร่งรัดระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนให้ได้ตามเกณฑ์

22 ต.ค. 2556 - แนวทางการดำเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค_ฉบับปรับแก้ไข ตุลาคม 2556

27 ก.ย. 2555 - แนวทางปฏิบัติ การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร (Business Continuity Management : BCM) และการจัดทำแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) แนวทางปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร

26 ก.ย. 2555 - แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ท่าเรือกรุงเทพ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ประกอบด้วนเนื้อหา 8 ส่วน

16 ก.ค. 2555 - สรุปผลการดำเนินงานกรมควบคุมโรคในการแก้ปัญหาอุทกภัย ปี 2554

16 ก.ค. 2555 - คู่มือประชาชนโรคพิษสุนัขบ้า

17 มิ.ย 2556 - แนวทางในการบริหารจัดการเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในภาวะปกติและเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

25 มี.ค. 2558 - แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย (ปี 2556)

เป็นแนวทางสำหรับแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมดูแลรักษาและวินิจฉัยผู้สัมผัสหรือผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า เพราะการตัดสินใจให้วัคซีนและ/หรือ อิมมูโนโกลบุลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสิ่งสำคัญ หากผู้สัมผัสโรคนี้ได้รับการดูแลรักษาไม่ถูกต้องอาจทำให้เสียชีวิตได้ พร้อมคำถาม-คำตอบที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน

31 ม.ค. 2555 - คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

24 ม.ค. 2555 - ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (standard Operating Procedures : SOP)

21 ธ.ค. 2554 - แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรหมแดน

21 ธ.ค. 2554 - แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยาน

20 ธ.ค. 2554 - แนวทางในการบริหารจัดการเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในภาวะปกติและเพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

20 ธ.ค. 2554 - เอกสารวิชาการ เรื่องพาหะนำโรคและโครงการควบคุมพาหะนำโรคที่สำคัญของช่องทางเข้าออกประเทศ

20 ธ.ค. 2554 - แนวทางการป้องกันควบคุมโรคสครับไทฟัส

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน