คู่มือ/แนวทาง/มาตรฐาน/หลักเกณฑ์

16 ส.ค. 2564 - แนวทางการป้องกันควบคุมโรคสเตร็พโตค็อกคัสซูอิส

17 มี.ค. 2564 - แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย (ปี 2562)

21 มิ.ย 2562 - แนวทางการสรุปวิเคราะห์โปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อมฯ

24 ต.ค. 2561 - คู่มือการประเมินตนเอง การพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก

17 ก.ย. 2561 - แนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุม วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

07 มี.ค. 2561 - ่แนวทางการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

19 ก.ค. 2560 - คู่มือปฏิบัติงาน (กระบวนการหลัก)

19 ก.ค. 2560 - คู่มือปฏิบัติงาน (กระบวนการสนับสนุน)

23 มิ.ย 2560 - แนวทางการจัดทำแผนฯ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายฯ

12 มิ.ย 2560 - แนวทางการดำเนินงานโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

22 มี.ค. 2560 - คู่มือปฏิบัติงานโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

04 ต.ค. 2559 - คู่มือฝึกซ้อมและทดสอบ

21 มิ.ย 2559 - คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

07 มิ.ย 2559 - คู่มือสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

22 ม.ค. 2559 - คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ปี 2547

คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ปี 2547

17 พ.ย. 2558 - SOP-PHER

17 พ.ย. 2558 - คู่มือกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์

11 มิ.ย 2558 - แบบฟอร์มเบิกวัคซีน (ว.3/1)

11 มิ.ย 2558 - ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556

04 ก.พ. 2558 - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน