ผลงานวิชาการ/ผลการวิจัย/ผลการสำรวจ/ผลการประเมิน

24 ต.ค. 2560 - สถานการณ์โรคหนอนพยาธิในกลุ่ม Soil Transmitted Helminthiasis ในพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ ปี พ.ศ. 2557

07 ส.ค. 2560 - ผลงานวิชาการของนายสิทธิพงษ์ สีแสด

13 ก.ย. 2559 - ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่สงสัยป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2557-2558

02 ก.ย. 2559 - การสำรวจความคาดหวังเเละการรับรู้ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่มีต่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคของสำนักโรคติดต่อทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

08 ม.ค. 2559 - การศึกษาอัตราการติดเชื้ออกลุ่มไข้รากสาด (Typhus Fever) ของหนูในพื้นที่เสียงสูง

24 ธ.ค. 2558 - สรุปบทเรียน การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในภาวะภัยหนาว ปี 2558

21 พ.ย. 2557 - การวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย: วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ และวัคซีนเอดส์

04 พ.ย. 2557 - ปัจจัยความสำเร็จที่มีต่อการนำวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี เข้ามาใช้ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

26 ก.พ. 2556 - หน้าหลักของกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 2556

หน้าหลักของกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 2556

27 ก.ย. 2555 - การสำรวจการดำเนินงานตามแนวทางการให้บริบาลมาตรฐาน โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจในเด็ก

16 มิ.ย 2554 - แนวทางการสำรวจคุณภาพการให้การบริบาลมาตรฐานโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กในสถานพยาบาล

20 มิ.ย 2554 - รายงานการวิจัยโครงการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552

เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัว ด้วยการสำรวจภาพตัดขวาง

20 มิ.ย 2554 - แนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค การตรวจรักษาและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการกำจัดโรคหัด

20 มิ.ย 2554 - รายงานการวิจัย เรื่องการเปรียบเทียบการตรวจคลอรีนอิสระจากนํ้าอุปโภคบริโภค ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับการตรวจทางจุลชีววิทยา

20 มิ.ย 2554 - รายงานการวิจัย Increased risk of developing chronic HBV infection in infants born to chronically HBV infected mothers as a result ofdelayed second dose ofhepatitis B vaccination

20 มิ.ย 2554 - รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาแบบสังเกตเพื่อติดตามภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1N1 ที่ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขให้กับประชาชนไทยกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรง

20 มิ.ย 2554 - รายงานการวิจัย เรื่องการเฝ้าระวังเชื้อสกุลวิบริโอ ซัลโมเนลลา อละชิเกลลา ในหอยแครงส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีโมเลกูลาร์ เปรียบเทียบกับวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ

20 มิ.ย 2554 - รายงานการวิจัย เรื่องการหาอัตราติดเชื้อสครับไทฟัสจากสัตว์รังโรค และการตรวจแยกเชื้อ Orientia tsutsugamushi จากไรอ่อน (Chigger mite) โดยวิธี PCR ในพื้นที่เกิดโรค และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์

20 มิ.ย 2554 - รายงานการวิจัยโครงการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิ โปรโตซัวในลำไส้ และปัจจัยกำหนดการเป็นโรคหนอนพยาธิในกลุ่มคนชายขอบ (กลุ่มชาวเขาและชนกลุ่มน้อย) ของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2553

20 มิ.ย 2554 - รายงานการวิจัย เรื่องการประเมินคุณภาพสถานบริการระดับต้น ในการดำเนินงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พ.ศ.2549

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน