นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ

30 ก.ย. 2559 - แผนปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560

11 ม.ค. 2559 - การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสื่อสารพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559-2561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

28 ก.ย. 2558 - แผนปฏิบัติงาน EPI ปี 2559

01 ต.ค. 2557 - แผนปฏิบัติงาน EPI ปี 2558

21 ต.ค. 2556 - แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2557

16 ก.พ. 2555 - แผนบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ที่เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ำ ปี พ.ศ. 2553 – 2557 ( ระดับกรมควบคุมโรค )

16 ก.พ. 2555 - ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมคร. 2555 - ยุทธ์2

2.1.1> 2.1.2> 2.1.3> 2.1.4

16 ก.พ. 2555 - ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมคร. 2555 - ยุทธ์1

1.1.1> 1.1.2> 1.1.3

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน