ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
การฝีกอบรม


24 ม.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Analytical Chemistry) uploads/pdf/OD/Analytical%20chemistry%20Unit.PDF

24 ม.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Water Management) uploads/pdf/OD/Water%20Management%20Unit.PDF

21 ม.ค. 2562

กิจกรรมเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร 7 วัน(ไป-กลับ)รุ่นที่ 61 uploads/pdf/OD/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200447.1-%E0%B8%A72.PDF

15 ม.ค. 2562

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2562 uploads/pdf/OD/OD_nim/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200402.6-%E0%B8%A710_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.PDF

15 ม.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Thailand KM network Forum 2019 uploads/pdf/OD/%E0%B8%AA%E0%B8%980435.2%203-%E0%B8%A72.PDF

28 ธ.ค. 2561

หลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 uploads/pdf/OD/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1.PDF

28 ธ.ค. 2561

หลักสูตร "ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 uploads/pdf/OD/%E0%B8%A8%E0%B8%980516.34-%E0%B8%A71481.PDF

28 ธ.ค. 2561

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม 5 หลักสูตร uploads/pdf/OD/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%205%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.PDF

13 ธ.ค. 2561

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง uploads/pdf/OD/%E0%B8%AA%E0%B8%980403.1_%E0%B8%A7192.pdf

30 ต.ค. 2561

การอบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง uploads/pdf/OD/money%20goverment.pdf

20 ก.พ. 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคกลางและภาคตะวันออก uploads/pdf/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A3.pdf

20 ก.พ. 2561

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 ปี 2561

06 ก.พ. 2561

รายงานการศึกษาดูงานของแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 uploads/pdf/OD/OD_nim/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf

25 ม.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

25 ม.ค. 2561

ทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

21 พ.ย. 2560

ขอเชิญชวนร่วมโครงการจิตอาสา uploads/pdf/%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B8%B2.pdf

09 พ.ย. 2560

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล uploads/pdf/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1.%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5.pdf

22 ก.ย. 2560

การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในต่างประเทศ

13 ก.ย. 2560

ประชาสัมพันธ์ กรมอนามัยรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

04 ก.ย. 2560

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน