ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
โครงการ/โครงงาน


20 มิ.ย 2559

โครงการเฝ้าระวังโรคกาฬโรค ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ปี 2559 จัดทำโครงการระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2559

27 เม.ย 2559

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค

23 ม.ค. 2558

ตารางสำรวจจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อใช้ในการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี พ.ศ. 2558 จำแนกรายหน่วยงาน uploads/pdf/influenza%20vaccine%20demand.doc

04 ก.พ. 2556

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012) บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

18 ก.ย. 2555

โครงการนำร่องการให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์สายพันธุ์ SA-14-14-2 ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๕๕

23 มี.ค. 2555

โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด

13 ก.พ. 2555

โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2011)

18 ต.ค. 2554

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554 รอบที่ 1 : วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2554 รอบที่ 2 : วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเป้าหมายเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยง

12 พ.ค. 2554

โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าปี 2554 เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคนี้แล้วอันตรายทุกรายไม่มีทางรักษาได้ แต่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนภายหลังจากถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน หรือเลียผิวหนังที่มีแผลหรือรอยถลก

17 ธ.ค. 2553

โครงการศึกษาต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค(หนู)กระทรวงสาธารณสุข uploads/pdf/zoo_model.pdf การศึกษาต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค (หนู) กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค (หนู) และอุบัติการณ์เชื้อโรคในหนู ภายในกระทรวงสาธารณสุข

09 ธ.ค. 2553

โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ ปี 2551 ราย ชื่อคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำ : อาจารย์ น.พ.สุชาติ เจตนเสน อาจารย์ น.พ.ธวัช จายนียโยธิน ศ.เกียรติคุณ.วันดี วราวิทย์ พญ.สุภา หริกุล รศ.น.พ.วินัย วนานุกูล พญ.นิยะดา วิทยาศัย

09 ธ.ค. 2553

ขอเชิญประกวดโครงงาน uploads/pdf/rabies_2009.pdf

โครงการประกวด MoPH MoAC Sanofi Pasteur Rabies Awards ประจำปี 2553 uploads/pdf/award.pdf

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน