กลุ่มงาน สำนักโรคติดต่อทั่วไป

97. กลุ่มยุทธศาสตร์

98. กลุ่มโครงการตามพระราชดำริฯ โรคหนอนพยาธิ โรคในถิ่นทุรกันดาร

99. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

100. กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

101. กลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่

102. กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

103. กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

104. กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก

105. กลุ่มเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสื่อสารความเสี่ยง

106. สำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

107. กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

108. กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

109. กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติก

110. กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

111. ด่านควบคุมโรคติดต่อฯ ท่าเรือกรุงเทพฯ (สำนักงานด่านฯ)

112. กลุ่มบริหารทั่วไป

Phone 0 2590 3162

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน